Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 659 ogłoszeń w całej Polsce

Zielona Góra - lokal do kupienia

Zielona Góra, Objazdowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Norbert Piskorz

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 720/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2017 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Grażyna Gładysz, Zbigniew Gładysz , położonej przy Objazdowa 13A, 65-752 Zielona Góra , dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00055601/9 .
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 100/6 o powierzchni 0,2750ha, zabudowana budynkiem posadowionym w latach 70 XX wieku- w trakcie przebudowy i adaptacji. Z pierwotnej części została żelbetowa, wzmocniona konstrukcja nośna I kondygnacji i częściowo II kondygnacji. W budynku wykonano konstrukcję stalowwą nośną II i III kondygnacji a także dachu. Wykonano również część ścian osłonowych, stropów z płyt kanałowych oraz klatkę schodową. Zgodnie z projektem budynek posiadać ma III kondygnacje o powierzchni: I- 1 361,1m.kw., II- 1 271,40m.kw, III- 1366,80m.kw.

Suma oszacowania wynosi 2 182 530,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 455 020,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218 253,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 867 1 . § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Norbert Piskorz


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla